Beskrivning

d8bf46cac0-im Y-K

Yves Kleins “tomma” utställning i Galerie Iris Clert, 1958.

BORDUNA GARDEN

Bordunen tecknar en tidslinje i arbetet där rummet definieras. I bordunen rör sig element av delar med olika toner och uttryck likt en trädgård. Projektet Borduna Garden blir på så vis en omläsning av rummet och platsen på ett nytt sätt. I tomrummet eller i mellanrummet mellan andra utställningar eller som överlappning på en befintlig utställning skapas en ny rumsupplevelse, ett tredje rum eller en ny heterotopi. Ett rum som temporärt uppstår utifrån och utanför det befintliga rummets självklara parametrar.

Tillvägagångssätt är en analys och dokumentation av platsen både med bild och ljudupptagningar. Materialet bearbetas och förs sedan tillbaka in i rummet för att skapa en nyläsning med betoning av rummet och platsen. Ingenting nytt tillförs utan det som sker är en perspektivförskjutning. En öppning till ett nytt tidigare osynligt rum. Ett rum i rummet.

 

En heterotopi

Den heterotopiska rumsligheten uppträder olika på varje specifik plats. Alla utställningsrum är heterotopier i sig själva och innehåller en medierad struktur av olika berättelser, samlingar, spår och positioner. De lagras i oss och formar en grundton, en kultursociologisk bordun. Bordunen kan både vara membran och projektionsyta. Den kan öppna sig och blir ett rum att vandra i, eller en karta och gränsland. Vi är på så vis i ett Borduna Garden som ständigt byggs på och fördjupas. Med dess hjälp skapas öppningar till nya tidigare osynliga rum. Ljud som arkitektur. Rytmer av ljus. Det är den arkitektoniska byggnationen i möten, rytmer, volymer och mellanrum som här samlas i ett destillat, osynligt, synligt, cirkulerande. Fragment av något. Förskjutningar. Glidningar. Friktioner. Olika berättelser går in och ut, förtätas och skiftar karaktär. Här finns ett vi, här definierar det sig självt. Öppningar till ett nytt tidigare osynligt rum. En gränslös rumslighet på varje plats.

Ett Borduna Garden.